لیست مشتریان

 

خبرگزاری هایی که سفیر سیستم را به عنوان پرتال خبری خود انتخاب نموده اند و از این انتخاب همیشه راضی هستند و نظرات آن ها موجب بهبود این نرم افزار می شود

  • سجل آباد

  • خردادنا

  • معاونت امور حوزه ها و روحانیت

  • کلیدفارس

  • زرقان ما

  • زرنوشت

  • طنین پاسارگاد

  • صبح لارستان

  • شیرازیس

  • سراج استهبان

  • صدای خرامه

  • گراش نما

  • سرو آنلاین

  • سراب وهاب

  • پسین جهرم

  • پرگون

  • نخل بیدار

  • نبض نی ریز

  • نور آنلاین

  • موج ما

  • مرودشت نا

  • مارگون

  • لامرود

  • خنج کهن

  • کازرون خبر

  • حرف رسا

  • فیروزنا

  • فسایی

  • بام فارس

  • بهار کوار