مشاوره وارائه سند راه اندازي رسانه جديد

با هر بودجه‌ای و هدفمند تبلیغ کنید

مشاوره وارائه سند راه اندازي رسانه جديد

از ابتدا حضور داشته‌ایم

يکي از مشکلات مهم دست اندر کاران در حوزه راه اندازي رسانه محدود بودن منابع جهت ارائه يک سند جامع با ابعاد مختلف جهت راه اندازي يک رسانه جديد مانند يک روزنامه يا خبرگزاري است.

سفیر سیستم با در اختيار داشتن راه اندازي چندين وب سایت خبری و خبرگزاری به صورت کامل آماده ارائه سند اجرايي يک رسانه در زواياي زير مي باشد :

۱. تعيين ساختار بخش خبر بر اساس سرويس هاي خبري و تعداد پرسنل

۲. تعيين نيازمندي هاي اوليه اعم از ميزان فضا و خصوصيات مورد نياز آن بر اساس تعداد سرويس هاي خبري و پرسنل

۳. تعيین نيازهاي در حوزه سخت افزار

۴. تعيین نيازهاي در حوزه نرم افزار

۵. تعيین نيازهاي در حوزه شبکه

۶. تعيین نيازهاي در حوزه اينترنت

۷. تعيین نيازهاي در زير ساخت ها ( برق / مخابرات و ...)

۸. تعيین نيازهاي در حوزه نيرو پشتيباني و بخش هاي فني

۹. تعيین نيازهاي در بازرگاني و روش هاي سوددهي سازمان خبري

در نهايت ارائه زمان بندي و هزينه ها بر اساس آخرين وضعيت بازار مي تواند راه گشاي تصميم گيري هاي مديريتي در اين حوزه باشد.